Grondwerken

Grondwerken Grondwerken Grondwerken

- Bouwrijp maken van terreinen

- Uitgraven voor funderingen

- Grondverzet

- Nivellering

- Uitgraven bufferbekkens, mestopslag, taluds, 

- Beschoeiing en oeverversteviging

- Plaatsen regenwaterputten, milieutechnische installaties (waterzuivering (IBA), olie- en vetafscheiders, rioleringen, infiltratieystemen, collectoren)

- Aanleg en herstel allerlei verhardingen 

- Verfraaiingswerken (voorbereiding tuinaanleg, vijvers, ...)

- Waterbouwkundige werken

- Afbraakwerken

- Leveren van mengpuin, betonpuin,...

Hierbij kunt u steeds rekenen op onze totaalaanpak op vlak van advies en uitvoering.

 

 

Realisaties